Зауваження до законопроєкту щодо особливостей стимулювання регіонального розвитку

Зауваження до законопроєкту щодо особливостей стимулювання регіонального розвитку

Експерти Центру підготували зауваження до проєкту Закону України «Про особливості стимулювання регіонального розвитку» (реєстраційний № 5649 від 10 червня 2021 року)

На думку експертів законопроєкт потребує істотного доопрацювання через низку недоліків.

1. Спонукальним мотивом для прийняття даного законороєкту, як про це наголошується у пояснювальній записці, є низька ефективність частини законодавства з питань регіонального розвитку, зростання диспропорцій регіонального розвитку та невирішеність проблем депресивних територій, малих монофункціональних міст, сільських територій, гірських населених пунктів, прикордонних районів, а відтак необхідність модернізації Закону визначення типів територій, що потребують особливої уваги з боку держави, та запровадження диференційованих заходів впливу, що застосовуються щодо таких територій органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, укладання угод щодо регіонального розвитку та договорів міжнародного співробітництва.

Утім, запропоновані кардинальні зміни підходів до регіональної політики повинна відбуватися на основі оцінки ефективності законодавства, що змінюється. В пояснювальній записці не приводиться жодних даних, що стосуються результатів запровадження спеціального  режиму інвестиційної діяльності, який  мав застосовуватися до суб’єктів  підприємницької  діяльності,  які  зареєструвалися  на відповідних територіях  і  відповідно  до  укладених з Радами з питань  спеціального  режиму  інвестиційної  діяльності   договорів (контрактів)  реалізували  інвестиційні  проекти і наслідків скасування такого спеціального режиму інвестиційної діяльності для економіки відповідних регіонів та міст.

2. Видається логічнішим змінені підходи закладати у Закон, який є базовим  у сфері регіонального розвитку – «Про засади державної регіональної політики».

3. У разі ухвалення закону на заміну Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», проблема стимулювання регіонального розвитку в умовах збройної агресії росії має поєднуватися з потребою відновлення уражених територій, що постраждали в результаті війни, а це потребує нових підходів до визначення типів територій, що потребують посиленої уваги з боку держави.

4. Проєкт закону визначає функціональні типи території з обмеженими можливостями для розвитку (стаття 7 проєкту), а саме: території, що підлягають економічній реструктуризації, прикордонні території у несприятливих умовах,  сільські території у несприятливих умовах, території з обмеженнями розвитку. З урахуванням визначеної Законом типології Кабінет Міністрів отримає повноваження надавати статус відповідній території з обмеженими можливостями для розвитку відповідного функціонального типу, встановлювати вимоги щодо параметрів та показників для визначення окремих територій з обмеженими можливостями для розвитку та віднесення їх до певного функціонального типу, визначення порядку надання такого статусу. Тому надання повноважень Кабінету Міністрів України урядовим рішенням визначати інші функціональні типи територій, так само як і визначати їх у Державній стратегії регіонального розвитку України (частина 1 статті 7 проєкту) при наявності профільного закону з цього питання, не виглядає логічним, нівелює значення закону як установчого акту і значення класифікації, що встановлюється даним Законом. Це також суперечить вимогам ч. 2 ст. 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

5. Суб’єктом права законодавчої ініціативи до законопроекту не надано належного фінансово-економічного обґрунтування витрат, що пов’язані з фінансовим стимулюванням розвитку регіонів.  Варто підкреслити, що проект недостатньо повно конкретизує фінансово-економічні і бюджетні заходи державного стимулювання територій з обмеженими можливостями для розвитку, називаючи їх комплексом «правових, наукових, фінансових, фіскальних та інших заходів, спрямованих на вирішення економічних проблем та створення умов для розвитку таких територій, що здійснюються органами державної влади відповідно до цього закону» (частина 1 статті 1 проєкту) і лише схематично окреслюючи їх у статті 9 проєкту.

Проєкт: